986 telefon alarmowy


ZADANIA, UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI

ZADANIA

 

 

Straż miejska (gminna) ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy (w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym), oraz dokonywać kontroli publicznego transportu zbiorowego. Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia ? albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem ? przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Doprowadza osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich lub innych osób.

Straż miejska (gminna) informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Poza tym Straż Miejska wykonuje zadania związane z konwojowaniem dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


 


 

UPRAWNIENIA


 

Uprawnienie Straży Miejskiej określone są w Ustawie o Strażach Gminnych (miejskich),Dz.U. z 1997 nr 123 poz. 779.

Art.12.1.Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art.10 i 11, ma prawo do:

 1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust.1 pkt3,

c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art.11 pkt 7 Ustawy (doprowadzanie osób nietrzeźwych), jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.

4)nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 1.  

5)dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych ? w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

7)wydawania poleceń,

8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,


 

Strażnicy miejscy mogą użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań(Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. Poz.628):


 

 1. wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

 2. odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

 3. przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

 4. przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;

 5. przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;

 6. ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego

 7. przeciwdziałania niszczeniu mienia;

 8. zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;

 9. ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

 10. pokonania biernego oporu;

 11. pokonania czynnego oporu;

  12) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji


 

Środkami przymusu bezpośredniego, które może użyć lub wykorzystać strażnik miejski są :

1) siła fizyczna w postaci technik transportowych, obrony i obezwładnienia;

2) kajdanki (zakładane na ręce);

3) pałka służbowa

4) pies służbowy

5) chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;

6) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.


 

OBOWIĄZKI


 

Do obowiązków strażnika należy:

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,

4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.