986 telefon alarmowy


PRACA W STRAŻY MIEJSKIEJ

PRACA W STRAŻY MIEJSKIEJ

 

 

Starając się o pracę w strukturach Straży Miejskiej, należy przede wszystkim spełnić ustawowe warunki określone w Ustawie o Strażach Gminnych (Miejskich), z dnia 29 sierpień 1997r. (Dz.U. Z 1997 nr 123, poz.779).

 

Art 24. Strażnikiem powinna być osoba, która:

 

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ukończyła 21 lat,

3) korzysta z pełni praw publicznych,

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie,

5) cieszy się nienaganną opinią,

6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Podczas rozpatrywania podań kandydatów bardzo często - jako dodatkowe atuty - uwzględnia się posiadanie wyższego wykształcenia, aktywność sportową, doświadczenie w pracy w służbach mundurowych, czy też posiadanie prawa jazdy. W przypadku starania się o przyjęcie do sekcji jazdy konnej mile widziane są umiejętności jeździeckie.

Strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa szkolenie podstawowe. Kończy się ono egzaminem, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem pozytywnym strażnika można zatrudnić na czas określony, przy czym nie dłuższy niż 3 lata, bądź na czas nieokreślony.

 

Informacje o prowadzeniu aktualnych naborów do pracy na stanowisko Aplikant Straży Miejskiej można znaleźć w zakładce ?ogłoszenia? oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.