986 telefon alarmowy


SKARGI

SKARGI

 

Skargi dotyczące pracy strażników oraz funkcjonowania Straży Miejskiej Wałbrzycha można składać osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.


Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego, zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia, w przypadku skierowania do Straży Miejskiej Wałbrzycha - za pomocą poczty elektronicznej - korespondencji mającej cechy skargi, jest spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Oznacza to, że:

 

Art. 63.§ 1. 40) Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

 

§ 3a.41) Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

 

§ 4.42) Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

 

Skargi można zgłaszać osobiście w

Komendzie Straży Miejskiej w Wałbrzychu,

ul. Matejki 1

w godzinach 7.00 do 15.00

 

tel. (74) 66 55 201

(74) 66 55 203

fax (74) 66 55 204

 

Skargi pisemne można kierować na adres:

Straż Miejska w Wałbrzychu

ul. Matejki 1

58-300 Wałbrzych

 

Do skarg kierowanych drogą elektroniczną można wykorzystać zamieszczony na stronie internetowej formularz kontaktowy, który znajduje się w zakładce ?kontakt?.