986 telefon alarmowy


MANDATY

MANDATY

 

 

Opłacanie mandatu karnego.

 

Wpłaty za nałożony mandat karny można dokonywać na poczcie, w banku lub agencji bankowej, a także skorzystać z przelewu internetowego i samodzielnie przelać pieniądze na konto Gminy Wałbrzych. Należy przy tym pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu numeru i serii mandatu karnego.

 

Numer konta bankowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu :

 

9210 3012 8900 0000 0090 0000 55

 

Pouczenie:

 

  1. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (art.97§2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

  2. Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Mandat karny uiszczany w gotówce staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ja nałożył.

  3. Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu.

  4. Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub banku ponosi koszty opłat manipulacyjnych.

  5. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia.

 

Odwołanie od mandatu karnego.

 

Zgodnie z Kodeksem postępowanie w sprawach o wykroczenia, jedynym organem władnym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd.

Jednakże, aby Sąd mógł anulować mandat, muszą być spełnione dwie przesłanki:

    • mandat musi zostać nałożony za czyn nie będący wykroczeniem

    • odwołanie należy złożyć w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu.